Gazeta.plCentrum Finansowe PKO BP
Promocje Porównania ofert Narzędzia Poradniki

Oszczędnościowa
Książeczka Mieszkaniowa

Dlaczego warto?

Oszczędnościowa książeczka mieszkaniowa to szczególny rodzaj atrakcyjnie oprocentowanego rachunku oszczędnościowego, który oprócz wysokiego zysku umożliwia uzyskanie pakietu preferencji przy ubieganiu się o kredyt mieszkaniowy "Własny Kąt".

Wysoki procent i cały zysk z oprocentowania dla Ciebie
Oszczędzając na książeczce mieszkaniowej, możesz liczyć na korzystne oprocentowanie:

 • stałe - do 1,90% w skali roku (dotyczy 12 - miesięcznego okresu umownego przy wpłacie w wysokości min. 100 tys. PLN), bądź
 • zmienne - do 1,60% w skali roku (dotyczy 36 - miesięcznego okresu umownego przy wpłacie w wysokości min. 100 tys. PLN).

Odsetki naliczone od środków ulokowanych na książeczce mieszkaniowej są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Preferencyjne warunki kredytu mieszkaniowego
Oszczędzając na książeczce mieszkaniowej możesz liczyć na preferencyjne warunki kredytu mieszkaniowego "Własny Kąt" zaciągniętego w PKO Banku Polskim, dotyczące obniżenia nawet o 75%:

 • prowizji za udzielenie kredytu mieszkaniowego,
 • prowizji za wcześniejszą częściową spłatę kredytu mieszkaniowego,
 • opłaty za dokonanie oszacowania wartości nieruchomości,
 • opłaty za przeprowadzenie kontroli na terenie budowy, przed każdą wypłatą transzy kredytu mieszkaniowego.

Szczegóły w zakładce: Informacje dodatkowe

Swoboda zarządzania finansami

 • masz do wyboru trzy dogodne okresy oszczędzania: 12 lub 24 lub 36 miesięcy,
 • możesz wpłacić określoną kwotę jednorazowo, ale też w miarę swoich możliwości powiększać zdeponowany kapitał o dodatkowe wpłaty (w wysokości min. 200,00 PLN).

Szczegóły oferty

 • Przeznaczenie

  Środki pieniężne są gromadzone i przechowywane na rachunku książeczki z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe.

 • Dla kogo?

 • Wpłata

 • Dyspozycje do rachunku

 • Dysponowanie środkami

 • Okres umowy

 • Waluta

 • Informacje dodatkowe

 • Zawarcie umowy

 • Warunki wypowiedzenia umowy

Oprocentowanie i opłaty

Opłaty i prowizje

Za usługi świadczone przez PKO Bank Polski, w zakresie rachunku książeczki, pobierane są prowizje i opłaty bankowe, zgodnie z Taryfą prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim.

Odsetki

Kapitalizacja

Na rachunku książeczki:

 • o stałej (progowej) stopie procentowej odsetki są kapitalizowane w cyklu półrocznym.
 • o zmiennej (progowej) stopie procentowej odsetki są kapitalizowane na koniec okresu umownego.

Odsetki

 1. Odsetki od środków pieniężnych przechowywanych na rachunku książeczki (tj. wpłaconych przy zawarciu umowy oraz w trakcie okresu umownego) są dopisywane do rachunku książeczki albo przekazane w pierwszym dniu po kapitalizacji na rachunek powiązany z rachunkiem książeczki.
 2. Do obliczania kwoty należnych odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni kalendarzowych utrzymywania środków pieniężnych na rachunku książeczki, w stosunku do 365 dni w roku.

Oprocentowanie

 1.  Oprocentowanie rachunku książeczki: ustalane w stosunku rocznym, określane uchwałami Zarządu Banku:
  - o zmiennej (progowej) stopie procentowej w okresie umownym - uzależnione jest od okresu oszczędzania na jaki została zawarta umowa oraz od wysokości środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku książeczki
  - o stałej (progowej) stopie procentowej w okresie umownym - uzależnione jest od wysokości środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku książeczki.
 2. Środki pieniężne przechowywane na rachunku książeczki są oprocentowane od dnia wpływu środków pieniężnych na rachunek książeczki do dnia, który datą odpowiada dniowi poprzedzającemu dzień otwarcia rachunku książeczki, przesuniętemu o okres umowny, a w przypadku niedotrzymania okresu umownego, do dnia poprzedzającego dzień wypłaty (włącznie).
 3. Warunkiem uzyskania oprocentowania (pełnego) jest utrzymanie środków pieniężnych przez okres umowny.
 4. Wysokość oprocentowania wkładów zgromadzonych na rachunku książeczki o zmiennej (progowej) stopie procentowej, w przypadku umów rachunku książeczki zawartych do dnia 30 czerwca 2011 r. oraz automatycznie przedłużanych tych umów na kolejny taki sam okres umowny - uzależniona jest od trzech progów oszczędzania, tj. I próg: do 9.999,99 PLN; II próg: od 10.000,00 PLN do 49.999,99 PLN; III próg: od 50.000,00 PLN.
 5. Wysokość oprocentowania wkładów zgromadzonych na rachunku książeczki o zmiennej (progowej) stopie procentowej - w przypadku umów rachunku książeczki zawartych od dnia 1 lipca 2011 r. oraz automatycznie przedłużanych tych umów na kolejny taki sam okres umowny - uzależniona jest od pięciu progów oszczędzania, tj. I próg: do 9.999,99 PLN; II próg: od 10.000,00 PLN do 49.999,99 PLN; III próg: od 50.000,00 PLN do 74.999,99 PLN; IV próg: od 75.000,00 PLN do 99.999,99 PLN; V próg: od 100.000,00 PLN.
 6. Wysokość oprocentowania wkładów zgromadzonych na rachunku książeczki o stałej stopie procentowej - w przypadku umów rachunku książeczki zawartych od dnia 1 sierpnia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. oraz automatycznie przedłużanych tych umów na kolejny taki sam okres umowny - nie jest uzależniona od wysokości zgromadzonych środków. Minimalne saldo na rachunku książeczki wynosi 50.000,00 PLN.
 7. Wysokość oprocentowania wkładów zgromadzonych na rachunku książeczki o stałej (progowej) stopie procentowej - w przypadku umów rachunku książeczki zawartych od dnia 1 stycznia 2012 r. oraz automatycznie przedłużanych tych umów na kolejny taki sam okres umowny - uzależniona jest od pięciu progów oszczędzania, tj. I próg: od 5.000,00 PLN do 9.999,99 PLN; II próg: od 10.000,00 PLN do 49.999,99 PLN; III próg: od 50.000,00 PLN do 74.999,99 PLN; IV próg: od 75.000,00 PLN do 99.999,99 PLN; V próg: od 100.000,00 PLN.
 8. Na rachunku książeczki, w przypadku przekroczenia przez klienta kwoty progowej w danym okresie umownym, oprocentowanie od całości wkładu zgromadzonego na rachunku książeczki jest liczone, od dnia przekroczenia danego progu, według stopy procentowej właściwej dla "nowego" progu.
 9. Odsetki naliczone od środków ulokowanych na książeczce mieszkaniowej zwolnione są z podatku dochodowego od osób fizycznych.
 10. Szczegółowe informacje dotyczące wysokości oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych na książeczkach mieszkaniowych znajdują się w zakładce "Oprocentowanie".

Inne oszczędności i inwestycje

 • Konto Oszczędnościowe
  w walucie polskiej

  • Oprocentowanie do 1,70% w skali roku
  • Pierwsza wypłata w każdym miesiącu bez opłat

  więcej

 • Lokata 3 miesięczna odnawialna i nieodnawialna
  na nowe środki

  Lokaty 3-miesięczne pozwolą Ci się cieszyć pewnym i atrakcyjnym zyskiem w krótkim okresie czasu, a przy tym dają Ci wiele możliwości

  więcej