Gazeta.plCentrum Finansowe PKO BP
Promocje Porównania ofert Narzędzia Poradniki

Oszczędnościowa
Książeczka Mieszkaniowa

Dlaczego warto?

Oszczędnościowa książeczka mieszkaniowa to szczególny rodzaj atrakcyjnie oprocentowanego rachunku oszczędnościowego, który oprócz wysokiego zysku umożliwia uzyskanie pakietu preferencji przy ubieganiu się o kredyt mieszkaniowy.

Wysoki procent i cały zysk z oprocentowania dla Ciebie

Oszczędzając na książeczce mieszkaniowej, możesz liczyć na korzystne oprocentowanie:

 • oparte o stawkę referencyjną WIBOR 3M - na dzień 27 czerwca 2014 r wartość stawki referencyjnej WIBOR 3M wyniosła 2,68% w stosunku rocznym,
 • stałe - do 1,90% w stosunku rocznym  (dotyczy 12 - miesięcznego okresu umownego przy wpłacie w wysokości min. 100 tys. PLN),
 • zmienne - do 1,60% w stosunku rocznym (dotyczy 36 - miesięcznego okresu umownego przy wpłacie w wysokości min. 100 tys. PLN).

Preferencyjne warunki kredytu mieszkaniowego
Oszczędzając na książeczce mieszkaniowej możesz liczyć na preferencyjne warunki kredytu mieszkaniowego, dotyczące obniżenia nawet o 75%:

 • prowizji za udzielenie kredytu mieszkaniowego,
 • prowizji za wcześniejszą częściową spłatę kredytu mieszkaniowego,
 • opłaty za dokonanie oszacowania wartości nieruchomości,
 • opłaty za przeprowadzenie kontroli na terenie budowy, przed każdą wypłatą transzy kredytu mieszkaniowego.

Szczegóły w zakładce: Informacje dodatkowe

Swoboda zarządzania finansami

 • masz do wyboru trzy dogodne okresy oszczędzania: 12 lub 24 lub 36 miesięcy,
 • możesz wpłacić określoną kwotę jednorazowo, ale też w miarę swoich możliwości powiększać zdeponowany kapitał o dodatkowe wpłaty.

Szczegóły oferty

 • Waluta

  PLN

 • Warunki wypowiedzenia umowy

 • Przeznaczenie

 • Dla kogo?

 • Wpłata

 • Dyspozycje do rachunku

 • Dysponowanie środkami

 • Okres umowy

 • Informacje dodatkowe

 • Zawarcie umowy

 • Rozwiązanie umowy

Oprocentowanie i opłaty

Opłaty i prowizje
Za usługi świadczone przez PKO Bank Polski, w tym za czynności związane z obsługą rachunku książeczki, pobierane są prowizje i opłaty bankowe, zgodnie z Taryfą prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim dla osób fizycznych.

Odsetki
Kapitalizacja

Na rachunku książeczki:

 • o stałej stopie procentowej odsetki są kapitalizowane w cyklu półrocznym,
 • o zmiennej stopie procentowej odsetki są kapitalizowane na koniec okresu umownego,
 • opartego o stawkę referencyjną WIBOR 3M - pierwsza kapitalizacja następuje po 18 miesiącach oszczędzania, kolejne kapitalizacje następują w okresach półrocznych (co 6 miesięcy oszczędzania).

Odsetki

 1. Odsetki od środków pieniężnych przechowywanych na rachunku książeczki (tj. wpłaconych przy zawarciu umowy oraz w trakcie okresu umownego) są dopisywane do rachunku książeczki (kapitalizowane) albo przekazane na rachunek powiązany z rachunkiem książeczki.
 2. Do obliczania kwoty należnych odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni kalendarzowych utrzymywania środków pieniężnych na rachunku książeczki, w stosunku do 365 dni w roku uwzględniając saldo z każdego dnia kalendarzowego.

Oprocentowanie

 1. W przypadku rachunku książeczki oprocentowanego według:
  - zmiennej stopy procentowej  – wysokość oprocentowania jest uzależniona od okresu oszczędzania na jaki została zawarta umowa oraz od wysokości środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku książeczki, w danym okresie umownym.
  - tałej stopy procentowej – oprocentowanie jest uzależnione  od wysokości środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku książeczki.
 2. Wysokość oprocentowania środków  zgromadzonych na rachunku książeczki o zmiennej stopie procentowej, w przypadku umów zawartych do dnia 30 czerwca 2011 r. oraz automatycznie przedłużanych tych umów na kolejny taki sam okres umowny - uzależniona jest od trzech progów oszczędzania, tj. I próg: do 9 999,99 PLN; II próg: od 10 000,00 PLN do 49 999,99 PLN; III próg: od 50 000,00 PLN.
 3. Wysokość oprocentowania środków  zgromadzonych na rachunku książeczki o zmiennej stopie procentowej - w przypadku umów zawartych od dnia 1 lipca 2011 r. oraz automatycznie przedłużanych tych umów na kolejny taki sam okres umowny - uzależniona jest od pięciu progów oszczędzania, tj. I próg: do 9 999,99 PLN; II próg: od 10 000,00 PLN do 49 999,99 PLN; III próg: od 50 000,00 PLN do 74 999,99 PLN; IV próg: od 75 000,00 PLN do 99 999,99 PLN; V próg: od 100 000,00 PLN.
 4. Wysokość oprocentowania środków  zgromadzonych na rachunku książeczki o stałej stopie procentowej - w przypadku umów zawartych od dnia 1 sierpnia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. oraz automatycznie przedłużanych tych umów na kolejny taki sam okres umowny - nie jest uzależniona od wysokości zgromadzonych środków. Minimalne saldo na rachunku książeczki wynosi 50 000,00 PLN.
 5. Wysokość oprocentowania środków  zgromadzonych na rachunku książeczki o stałej  stopie procentowej - w przypadku umów zawartych od dnia 1 stycznia 2012 r. oraz automatycznie przedłużanych tych umów na kolejny taki sam okres umowny - uzależniona jest od pięciu progów oszczędzania, tj. I próg: od 5 000,00 PLN do 9 999,99 PLN; II próg: od 10 000,00 PLN do 49 999,99 PLN; III próg: od 50 000,00 PLN do 74 999,99 PLN; IV próg: od 75 000,00 PLN do 99 999,99 PLN; V próg: od 100 000,00 PLN.
 6. W przypadku, gdy środki pieniężne zgromadzone na rachunku książeczki przekroczą  kwotę progową, w danym okresie umownym, oprocentowanie od całości środków pieniężnych  zgromadzonych  na rachunku książeczki jest liczone,  według stopy procentowej właściwej dla "nowego" progu, od dnia przekroczenia kwoty progowej.
 7. W przypadku rachunku książeczki opartego o stawkę referencyjną WIBOR 3M środki pieniężne gromadzone i przechowywane na rachunku książeczki są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej równej stawce referencyjnej WIBOR 3M, ustalanej w stosunku rocznym. Wysokość oprocentowania obowiązującego od pierwszego dnia danego kwartału kalendarzowego określana jest w oparciu o wartość stawki referencyjnej WIBOR 3M z przedostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału kalendarzowego.
 8. Zasady opodatkowania odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na Oszczędnościowych Książeczkach Mieszkaniowych określa ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późń. zm.). Aktualnie, zgodnie z art. 52a ust. 1 pkt 5 tej ustawy, odsetki te są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.
 9. Trwają prace legislacyjne nad nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odnoszące się do zasad opodatkowania odsetek od   środków zgromadzonych na Oszczędnościowych Książeczkach Mieszkaniowych, których wynikiem może być objęcie całości lub części przychodów odsetkowych z tego tytułu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 10. Szczegółowe informacje dotyczące wysokości oprocentowania środków pieniężnych na książeczkach mieszkaniowych znajdują się w zakładce „Oprocentowanie”.

Inne oszczędności i inwestycje

 • Konto Oszczędnościowe
  w walucie polskiej

  • Oprocentowanie do 1,70% w skali roku
  • Pierwsza wypłata w każdym miesiącu bez opłat

  więcej

 • Lokata 3 miesięczna odnawialna i nieodnawialna
  na nowe środki

  Lokaty 3-miesięczne pozwolą Ci się cieszyć pewnym i atrakcyjnym zyskiem w krótkim okresie czasu, a przy tym dają Ci wiele możliwości

  więcej